برای هر بار چرخاندن گردونه شانس 200 امتیاز نیاز دارید ، همچنین این گردونه هر دو ساعت یکبار به شما شانس رایگان میده

برای مشاهده گردونه شانس باید ابتدا وارد شوید